Facebook

Informacje o Rekrutacji

Najważniejsze informacje o rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

  Rekrutacja


Wszystkich Rodziców oraz kandydatów do naszych Szkół pragnących skorzystać jednocześnie z możliwości zamieszkania w Internacie  zapraszamy do naszego Ośrodka w celu zapoznania się z ofertą, obejrzenia Internatu oraz odbycia wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej.


Prosimy o telefoniczne (tel. +48 32 393 23 21) umawianie terminu wizyty z panią Joanną Radomską (psychologiem szkolnym) od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00 lub kontakt z Wychowawcą w Internacie (tel. +48 32 393 23 16)1. O zamieszkanie w Internacie mogą ubiegać się kandydaci do następujących typów szkół: Branżowa Szkoła I stopnia (dawniej- Zasadnicza Szkoła Zawodowa), XI Liceum Ogólnokształcące lub Technikum nr 14- wchodzących w skład Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach.


2. Od kandydatów z niepełnosprawnością wymaga się podstawowego stopnia samodzielności w zakresie codziennych czynności życiowych (mycie, ubieranie, jedzenie, pisanie, nauka itp.). Przeciwwskazaniem do przyjęcia jest występowanie u kandydata objawów epileptycznych (w ciągu ostatnich trzech lat), znaczny stopień upośledzenia narządów słuchu i wzroku, choroba psychiczna, czynna gruźlica, nietrzymanie moczu i stolca, hemofilia.


3. Internat zapewnia:

całodobową opiekę wychowawców;

warunki do rozwoju własnych zainteresowań;

bardzo dobre warunki mieszkalne

możliwość uczestniczenia w życiu religijnym;

bardzo dobre warunki do nauki;

możliwość korzystania z rehabilitacji;

opiekę psychologiczno-pedagogiczną;

warunki umożliwiające uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce.


4. Warunki i sposób przyjęcia: 

a) złożenie kompletu następujących dokumentów  (niżej wymienione dokumenty należy przywieźć na rozmowę kwalifikacyjną): 

 

1. kwestionariusz dla Rodziców (opiekunów) wychowanka (wypełniony przez rodziców/opiekunów); 2. podanie o przyjęcie do Internatu wg udostępnionego wzoru z uzasadnieniem potrzeby zamieszkania w Internacie (odręcznie lub na komputerze z własnoręcznym podpisem kandydata i rodziców); 3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na dany okres kształcenia tj. "na okres kształcenia  w szkole ponadgimnazjalnej" (jeśli kandydat takie orzeczenie posiada);

4. opinie psychologiczne (jeśli kandydat takie posiada);

5. życiorys kandydata (może być kserokopia życiorysu składanego w szkole);

6. kopia orzeczenia o niepełnosprawności + oryginał do wglądu (jeśli kandydat takie orzeczenie posiada);

7. dokumentacja medyczna (ostatnie wypisy, diagnozy - jeśli kandydat takie posiada);

8. w przypadku osób niepełnoletnich, które mają ustanowionego przez sąd opiekuna prawnego dokument sądowy  o ustanowieniu opieki prawnej (do skopiowania w internacie). 

 

Dokumenty, które należy dostarczyć w sierpniu (np. za pośrednictwem Poczty Polskiej):

1. skierowanie na leczenie w Poradni Rehabilitacyjnej wydane przez lekarza rodzinnego lub innego specjalistę  (w przypadku osób, które będą korzystać z rehabilitacji). Uwaga! Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia, stąd powinno ono zostać wystawione przez lekarza najwcześniej w sierpniu i wysłane do nas wraz z innymi brakującymi dokumentami  w celu zarejestrowania go w Poradni Rehabilitacyjnej;

 

b) w umówionym wcześniej terminie obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna Rodziców i wychowanka:

- z Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego;  

- z Dyrektorem Szkół;

- z psychologiem lub pedagogiem szkolnym.  

c) decyzję o przyjęciu kandydata do Internatu podejmuje Dyrektor Internatu w oparciu o informacje uzyskane  w procesie rekrutacyjnym.

 

5. Podstawowe osobiste wyposażenie niezbędne do zamieszkania w Internacie (do przywiezienia we wrześniu):

- kołdra, poduszka, prześcieradło, pościel (możliwość wypożyczenia w Internacie);

- ubrania codziennego użytku;

- osobiste rzeczy do utrzymania higieny (np. klapki pod prysznic);

- zeszyty i podręczniki szkolne (wszelkich informacji na temat podręczników udziela szkoła);

- inne rzeczy można dowozić w trakcie trwania roku szkolnego.

 

Uwaga!  

a) do Internatu nie przywozimy własnych telewizorów, lodówek i innych urządzeń tego typu.  

b) posiadanie własnego komputera w pokoju możliwe jest tylko za zgodą Dyrektora Internatu.  

c) wychowanek ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie użytkowane urządzenia znajdujące się na wyposażeniu  w Internacie lub osobiste przywiezione z domu. 


Dokumenty, które należy wypełnić i przynieść ze sobą na rozmowę kwalifikacyjną można pobrać klikającMieszkańcy naszego internatu mogą uczyć się w:

1. XI Liceum Ogólnokształcącym z klasami integracyjnymi. W roku szkolnym 2018/2019 planowane jest otwarcie następujących profili:

- profil politechniczny ,

- profil humanistyczny ,

- profil przyrodniczy ,

- profil lingwistyczny .

 

2. Technikum nr 14 z klasami integracyjnymi w specjalnościach:

- technik logistyk;

- technik automatyk;

- technik mechatronik.

 

3. Branżowej Szkole I. stopnia (tylko dla osób z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego) w zawodach:

- drukarz-grafika komputerowa;

- krawiec;

-kucharz;

-introligator;

-magazynier - logistyk;

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.


Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna!!!


Więcej informacji o naborze do naszych szkół można uzyskać Nabór lub kontaktując się telefonicznie z sekretariatem szkolnym (tel. /032/ 39 32 301) od pn do pt w godz. 8.00 - 15.00.