Facebook

Informacje o Rekrutacji

Najważniejsze informacje o rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

  Rekrutacja

W internacie mogą zamieszkać uczniowie szkół średnich (Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Branżowa I stopnia, Technikum) zarówno pełnosprawni jak i niepełnosprawni.

Nabór do internatu prowadzony jest na podstawie wypełnionego Kwestionariusza i podania wg wzoru ze strony: https://sposw.salezjanie.pl/informacje

Następnie przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem i jego rodzicami. W zależności od sytuacji epidemiologicznej będzie to spotkanie osobiste przy zastosowaniu środków ochrony lub spotkanie za pomocą środków telekomunikacji.

Wypełniony kwestionariusz i podanie, a także wszelkie pytania prosimy kierować do ks. Tomasza Rutkowskiego: Mail: dyrektor.sposw@gmail.com

Tel. (+48) 609 638 285


1. O zamieszkanie w Internacie mogą ubiegać się kandydaci do następujących typów szkół: Branżowa Szkoła I stopnia (dawniej- Zasadnicza Szkoła Zawodowa), XI Liceum Ogólnokształcące lub Technikum nr 14- wchodzących w skład Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach.

2. Od kandydatów z niepełnosprawnością wymaga się podstawowego stopnia samodzielności w zakresie codziennych czynności życiowych (mycie, ubieranie, jedzenie, pisanie, nauka itp.). Przeciwwskazaniem do przyjęcia jest występowanie u kandydata objawów epileptycznych (w ciągu ostatnich trzech lat), znaczny stopień upośledzenia narządów słuchu i wzroku, choroba psychiczna, czynna gruźlica, nietrzymanie moczu i stolca, hemofilia.


3. Internat zapewnia:

• całodobową opiekę wychowawców;

• warunki do rozwoju własnych zainteresowań;

• bardzo dobre warunki mieszkalne

• możliwość uczestniczenia w życiu religijnym;

• bardzo dobre warunki do nauki;

• możliwość korzystania z rehabilitacji;

• opiekę psychologiczno-pedagogiczną;

• warunki umożliwiające uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce.


4. Warunki i sposób przyjęcia:

a) złożenie kompletu następujących dokumentów :

1. kwestionariusz dla Rodziców (opiekunów) wychowanka (wypełniony przez rodziców/opiekunów);
2. podanie o przyjęcie do Internatu wg udostępnionego wzoru z uzasadnieniem potrzeby zamieszkania w Internacie (odręcznie lub na komputerze z własnoręcznym podpisem kandydata i rodziców);


3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na dany okres kształcenia tj. "na okres kształcenia w szkole ponadpodstawowej" (jeśli kandydat takie orzeczenie posiada);

4. opinie psychologiczne (jeśli kandydat takie posiada);

5. życiorys kandydata(może być kserokopia życiorysu składanego w szkole);

6. kopia orzeczenia o niepełnosprawności + oryginał do wglądu (jeśli kandydat takie orzeczenie posiada);

7. dokumentacja medyczna (ostatnie wypisy, diagnozy - jeśli kandydat takie posiada);

8. w przypadku osób niepełnoletnich, które mają ustanowionego przez sąd opiekuna prawnego dokument sądowy o ustanowieniu opieki prawnej(do skopiowania w internacie).

Dokumenty, które należy dostarczyć w sierpniu (np. za pośrednictwem Poczty Polskiej):

1. skierowanie na leczenie w Poradni Rehabilitacyjnej wydane przez lekarza rodzinnego lub innego specjalistę (w przypadku osób, które będą korzystać z rehabilitacji). Uwaga!Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia, stąd powinno ono zostać wystawione przez lekarza najwcześniej w sierpniu i wysłane do nas wraz z innymi brakującymi dokumentami w celu zarejestrowania go w Poradni Rehabilitacyjnej;

b) w umówionym wcześniej terminie obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna Rodziców i wychowanka:

- z Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego;

- z Dyrektorem Szkół;

- z psychologiem lub pedagogiem szkolnym.

c) decyzję o przyjęciu kandydata do Internatu podejmuje Dyrektor Internatu w oparciu o informacje uzyskane w procesie rekrutacyjnym.

5. Podstawowe osobiste wyposażenie niezbędne do zamieszkania w Internacie (do przywiezienia we wrześniu):

- kołdra, poduszka, prześcieradło, pościel (możliwość wypożyczenia w Internacie);

- ubrania codziennego użytku;

- osobiste rzeczy do utrzymania higieny (np. klapki pod prysznic);

- zeszyty i podręczniki szkolne (wszelkich informacji na temat podręczników udziela szkoła);

- inne rzeczy można dowozić w trakcie trwania roku szkolnego.

Uwaga!

a) do Internatu nie przywozimy własnych telewizorów, lodówek i innych urządzeń tego typu.

b) posiadanie własnego komputera w pokoju możliwe jest tylko za zgodą Dyrektora Internatu.

c) wychowanek ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie użytkowane urządzenia znajdujące się na wyposażeniu w Internacie lub osobiste przywiezione z domu.Mieszkańcy naszego internatu mogą uczyć się w:

1. XI Liceum Ogólnokształcącym z klasami integracyjnymi. W roku szkolnym 2020/2021 planowane jest otwarcie następujących profili:

- profil humanistyczno - językowy (klasa dwujęzyczna),

- profil humanistyczny,

-profil humanistyczny z elementami prawa,

- profil biologiczno - chemiczny ,

- profil matematyczno - fizyczny,

-profil managerski.

2. Technikum nr 14 z klasami integracyjnymi w specjalnościach:

- technik logistyk;

- technik ekonomista.

3. Branżowej Szkole I. stopnia (tylko dla osób z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego) w zawodach:

- drukarz;

-kucharz;

-introligator;

-magazynier - logistyk;Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna!!!


Więcej informacji o naborze do naszych szkół można uzyskać Nabór lub kontaktując się telefonicznie z sekretariatem szkolnym (tel. /032/ 39 32 301) od pn do pt w godz. 8.00 - 15.00.