Facebook

Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

  Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN  RADY  RODZICÓW
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO
w Tarnowskich Górach
(tekst jednolity z dnia 07.09.2012 r.)
 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, zwana dalej Radą Rodziców, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) oraz Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, zwanego dalej Specjalnym Ośrodkiem.

§2

 Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wychowanków Specjalnego Ośrodka.

 §3

Rada Rodziców jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z: Dyrektorem Specjalnego Ośrodka, Radą Pedagogiczną Specjalnego Ośrodka, Samorządem Wychowanków, organami nadzorującym Specjalny Ośrodek oraz innymi organizacjami i instytucjami w związku z realizacją statutowych zadań Specjalnego Ośrodka.

  

ROZDZIAŁ II 
CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

 §4

1. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji Specjalnego Ośrodka.
2. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

a) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Specjalnego Ośrodka,
b) pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do wspierania działalności Specjalnego Ośrodka, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
c) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Specjalnego Ośrodka,
d) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Specjalnego Ośrodka,
e) udział w realizacji programów edukacyjnych, wychowania oraz zadań opiekuńczych Specjalnego Ośrodka,
f) współpraca ze środowiskiem lokalnym ,
g) udzielanie pomocy samorządowi wychowanków oraz innym organizacjom społecznym działającym w Specjalnym Ośrodku,
h) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym,
i) tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze Specjalnym Ośrodkiem.

  

ROZDZIAŁ III 
ORGANIZACJA RADY RODZICÓW I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY

 §5

 Radę Rodziców tworzą wszyscy rodzice wychowanków Specjalnego Ośrodka.

 §6

1. Na pierwszym zebraniu wszystkich Rodziców we wrześniu zgromadzenie rodziców spośród kandydatów zgłoszonych do głosowania, wybiera w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów spośród obecnych na zebraniu rodziców: Prezydium Rady Rodziców oraz Komisję Rewizyjną. W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i skarbnik a w skład Komisji Rewizyjnej dwóch wybranych przedstawicieli rodziców.
2. Jeśli w danym roku szkolnym nie organizuje się zebrania dla wszystkich rodziców, ale organizowane są osobne zebrania dla rodziców uczniów z poszczególnych poziomów nauczania (osobno dla klas pierwszych, drugich i trzecich), wówczas wybiera się po dwóch reprezentantów z każdego poziomu, którzy następnie na wspólnym posiedzeniu ustalają pomiędzy sobą podział funkcji w Prezydium Rady Rodziców i skład Komisji Rewizyjnej.
3. Za przeprowadzenie wyborów o których mowa w ust. 2 i 3 odpowiada ustępujące Prezydium Rady Rodziców.
4. W wyborach do Prezydium Rady Rodziców oraz do Komisji Rewizyjnej jednego wychowanka Specjalnego Ośrodka może reprezentować tylko jeden rodzic a wyboru dokonuje się jedynie spośród rodziców obecnych na zebraniu.
5. Rodzic wybrany do Prezydium Rady Rodziców lub do Komisji Rewizyjnej musi wyrazić zgodę na wybór.

§7

1. Prezydium Rady Rodziców spotyka się na zebraniach organizowanych minimum 2 razy w roku szkolnym.
2. Osobami reprezentującymi Radę Rodziców wobec innych Organów Specjalnego Ośrodka są co najmniej dwaj, działający wspólnie, członkowie Prezydium Rady Rodziców, z czego jeden z nich pełni funkcję przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców.

§8

Do podstawowych zadań Prezydium Rady Rodziców należy:

- realizacja bieżących zadań Rady Rodziców,
- przygotowanie zebrań Rady Rodziców.

 

§9

1. Organami Rady Rodziców są: Prezydium Rady Rodziców oraz Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok szkolny.

 

§10

Każdy reprezentant rodziców wychowanków może mieć przedłużoną kadencję na kolejny rok szkolny i może być wybierany ponownie do Rady Rodziców na dowolne stanowisko.

§11

Pierwsze w roku szkolnym zebranie Rady Rodziców organizuje i jego termin ustala Dyrektor Specjalnego Ośrodka.

§12

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest bieżąca i podsumowująca kadencję kontrola finansowych działań Rady Rodziców.

§13

Komisja Rewizyjna na swym pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu wybiera w sposób przez siebie ustalony, przewodniczącego i jego zastępcę.

§14

Porządek pierwszego w roku szkolnym zebrania wszystkich rodziców uwzględnia przedstawienie sprawozdania ustępującego Prezydium Rady Rodziców, uwag Komisji Rewizyjnej (jeśli są) oraz ewentualnych wystąpień innych organów Specjalnego Ośrodka, wybór Prezydium Rady Rodziców na nowy rok szkolny, ustalenie wysokości dobrowolnych składek rodziców na FUNDUSZ RODZICÓW DLA SPECJALNEGO OŚRODKA (skrót : FRDO).

§15

Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie tajne, gdy dotyczą one spraw personalnych i głosowanie jawne, gdy dotyczą innych spraw. Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeśli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.

§16

Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem Specjalnego Ośrodka, Dyrektor Specjalnego Ośrodka zawiesza jej wykonanie i w terminie dwóch tygodni uzgadnia z Prezydium Rady Rodziców sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.

§17

Członkowie Prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w §15.

§18

Rada Rodziców stosownie do potrzeb powołuje komisje problemowe, których zadaniem jest zwiększenie skuteczności działania Rady Rodziców w przedmiotowym problemie.

§19

Zebrania Rady Rodziców oraz posiedzenia Prezydium Rady Rodziców mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu rodzice i przedstawiciele wszystkich organów Specjalnego Ośrodka.

 §20

Prezydium Rady Rodziców na swym pierwszym w kadencji posiedzeniu ustala podstawowe zasady pracy w tym: ramowy harmonogram posiedzeń, zasady komunikowania się w okresach pomiędzy posiedzeniami, zasady współdziałania skarbnika Prezydium Rady Rodziców z pozostałymi organami Specjalnego Ośrodka.

  

ROZDZIAŁ IV 
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY RODZICÓW


§21

Rada gromadzi środki finansowe na fundusz zwany: FUNDUSZ RODZICÓW DLA SPECJALNEGO OŚRODKA w skrócie FRDO.

§22

FRDO powstaje z: dobrowolnych składek rodziców oraz innych dochodów, darowizn itp.

§23

FUNDUSZEM RODZICÓW DLA SPECJALNEGO OŚRODKA zarządza Prezydium Rady Rodziców zgodnie z jak najlepiej pojętym interesem Specjalnego Ośrodka, przy bezpośredniej współpracy z pozostałymi organami Specjalnego Ośrodka w szczególności Dyrekcją.

§24

Środki finansowe FRDO Rada Rodziców gromadzi w kasie SOSW.

§25

Bezpośredni dostęp do funduszy ma skarbnik oraz pisemnie upoważnione przez Prezydium Rady Rodziców osoby.

§26

Środki gromadzone na FRDO pochodzące z innych źródeł niż składki rodziców pozostają do dyspozycji Prezydium Rady Rodziców.

§27

Środki z FRDO wydatkowane są zgodnie z ramowym preliminarzem wydatków ustalanym na pierwszym w roku szkolnym zebraniu Prezydium Rady Rodziców.

§28

Za miniony rok szkolny, na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu Rady Rodziców, skarbnik Prezydium Rady Rodziców przygotowuje i przedstawia sprawozdanie finansowe.

  

ROZDZIAŁ V
PODSTAWOWE PRAWA RADY RODZICÓW


§29

Rada Rodziców może występować do Dyrektora Specjalnego Ośrodka i do Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Specjalnego Ośrodka.

§30

Przedstawiciele Rady Rodziców mogą brać udział, jako obserwatorzy z głosem doradczym, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Organizacji i Działalności Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Tarnowskich Górach.

 §31

Rada Rodziców może współpracować z Radami Rodziców i Radami Salezjańskiego Zespołu Szkół oraz innych szkół.

 

ROZDZIAŁ VI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  


§32

Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane na wniosek dowolnego organu Specjalnego Ośrodka, po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka.