Facebook

Dokumenty

Dokumenty placówki

  Regulamin Internatu

REGULAMIN INTERNATU


(tekst jednolity z dnia 28.08.2019 r.)Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach jest publiczną placówką oświatową prowadzoną przez Wrocławską Inspektorię Salezjanów realizującą swoje zadania statutowe dotyczące wychowania i opieki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe , ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, rozporządzeń do nich wykonawczych oraz Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach.


Rozdział II

Główne cele i zadania Internatu

§ 2

1. Głównym zadaniem Internatu jest pomoc wychowankom w osiągnięciu dojrzałości indywidualnej i społecznej w oparciu o system wychowawczy św. Jana Bosko w trzech obszarach: edukacyjno – wychowawczym, socjalnym i zdrowotnym (nauka, praca, wypoczynek i rehabilitacja).

2. Internat wychowuje w duchu wartości chrześcijańskich.

3. Internat zapewnia wychowankom całodobową opiekę wychowawców, zakwaterowanie, wyżywienie, bezpieczny pobyt, a także opiekę psychologiczną i pedagogiczną.

4. Internat umożliwia wychowankom udział w rehabilitacji leczniczej i społecznej, jak również realizację kształcenia, pomaga w wyrównywaniu szans edukacyjnych i wspomaga opiekuńczo-wychowawczą rolę szkoły i rodziny oraz stwarza optymalne warunki do wielostronnego rozwoju. Udział w rehabilitacji leczniczej możliwy jest w Poradni Rehabilitacyjnej działającej przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach po spełnieniu odpowiednich wymagań określonych odrębnymi przepisami.

5. Internat zapewnia właściwe warunki sanitarno-higieniczne.

6. Internat stwarza warunki do uczestnictwa w kulturze oraz organizuje imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne.

7. Internat upowszechnia różne formy aktywności fizycznej oraz dbałości o własny stan zdrowia.

8. Internat wdraża do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-gospodarczych.

9. Internat kształtuje zaradność życiową wychowanków, rozwija samodzielność i samorządność z uwzględnieniem godności osobistej, autonomii, poczucia własnej wartości i twórczej aktywności.

10. Internat kształtuje wśród wychowanków postawę wzajemnego zrozumienia, życzliwości, tolerancji i odpowiedzialności.

11. Internat przygotowuje do uczestniczenia w życiu społeczeństwa i w przyszłej rodzinie.

12. Internat kształtuje prawidłowy stosunek do przyrody i tradycji narodowych.


Rozdział III

Organizacja Internatu


§ 3

Struktura internatu

1. Internat wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach i działa w ramach struktury Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach.

2. Pracą internat zarządza i kieruje Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach (zwany dalej Dyrektorem Specjalnego Ośrodka).

3. Za realizację zadań opiekuńczo – wychowawczych i animację życia wychowanków odpowiada zespół wychowawców.

4. Mieszkańcy internatu tworzą grupy wychowawcze, które wyznacza DyrektorSpecjalnego Ośrodka. Szczególną opiekę nad każdą z grup wychowawczych Dyrektor Specjalnego Ośrodka powierza jednemu z wychowawców zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

5. . Liczba wychowanków w grupie wychowawczej powinna być dostosowana w zależności od niepełnosprawności wychowanków zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej

6. Wychowankowie mogą być reprezentowani przez Samorząd Wychowanków i czynnie uczestniczyć w życiu wspólnoty internatu. Szczegółowe zasady funkcjonowania Samorządu Wychowanków określa odrębny regulamin.

7. W internacie mogą przebywać wychowankowie, którzy akceptują charakter Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i wykazują wolę włączania się w proponowany w nim styl wychowania.


§ 4

Życie religijne

1. W duchu wolności i odpowiedzialności wychowankowie włączają się w życie religijne internatu.

2. W szkołach Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wychowankowie mają obowiązek uczestniczyć w codziennym słówku – jeżeli ich zajęcia szkolne rozpoczynają od pierwszej lekcji, w rekolekcjach szkolnych oraz w uroczystych Mszach świętych organizowanych przez Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

3. W internacie, każdego dnia wychowankowie mają możliwość uczestnictwa w Eucharystii i w modlitwach wieczornych ze „słówkiem na dobranoc” organizowanych w kaplicy Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Raz w tygodniu wszyscy wychowankowie internatu uczestniczą w obowiązkowym, wspólnym spotkaniu z Dyrektorem Specjalnego Ośrodka. Spotkanie to połączone jest wtedy z modlitwami wieczornymi i „słówkiem na dobranoc”.

4. Wychowankowie mają możliwość korzystania z Sakramentu Pokuty.

5. Wychowankowie mogą swobodnie uczestniczyć w spotkaniach grup religijnych.


§ 5

Zakwaterowanie

1. Wychowanek, aby być przyjętym do internatu, składa do Dyrektora Specjalnego Ośrodka podanie o przyjęcie do internatu wraz z innymi wymaganymi dokumentami.Podanie o przyjęcie do internatu składa się na okres jednego roku szkolno-wychowawczego. W przypadku osób starających się o przyjęcie do internatu po raz pierwszy niezbędnym jest poddanie się procesowi rekrutacyjnemu.

2. Decyzję o przyjęciu kandydata do internatu podejmuje Dyrektor Specjalnego Ośrodka w oparciu o informacje uzyskane w procesie rekrutacyjnym.

3. Kandydaci do internatu powinni posiadać własną kołdrę, poduszkę i bieliznę pościelową; jeżeli mogą przywożą ze sobą również własną lampkę, odkurzacz i czajnik. Do internatu nie wolno przywozić własnych telewizorów, lodówek i innych urządzeń tego typu. Posiadanie własnego komputera w pokoju możliwe jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Specjalnego Ośrodka. Za wszelkie cenne rzeczy osobiste przywiezione z domu (w tym np. komputery, telefony komórkowe itp.) pełną odpowiedzialność ponosi wychowanek.

4. Mieszkańcy internatu, a w przypadku osób niepełnoletnich, ich Rodzice /prawni opiekunowie/, zobowiązani są w odpowiednim terminie do regulowania wszelkich obowiązujących ich opłat.


§ 6

Wyżywienie i opłaty

1. W kasie Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego mieszkańcy lub ich Rodzice /prawni opiekunowie/ osobiście dokonują wpłat za posiłki według aktualnie obowiązującej stawki żywieniowej. Terminem dokonania wpłat jest ostatni dzień miesiąca poprzedzającego okres korzystania z wyżywienia. Wykupienie miesięcznego wyżywienia jest obowiązkowe.

2. W dniach nauki w szkole (poniedziałek – piątek) wychowankowie korzystają z wyżywienia w stołówce Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (3 posiłki dziennie).

3. Podstawą do korzystania z posiłków w stołówce Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest wykupienie miesięcznego abonamentu i okazywanie karty żywienia na każde żądanie pracownika kuchni lub wychowawcy.

4. W przypadku planowanej rezygnacji z posiłków (z całego dnia!!!) osoba zainteresowana powinna osobiście lub telefonicznie (tel. /32/ 39 32 307) poinformować o tym fakcie pracownika kasy w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. W przypadku, kiedy pracownik kasy jest nieobecny można wyplanować się z posiłków osobiście lub telefonicznie (tel. /32/ 39 32 312) u kierownika kuchni. Powiadomienia o rezygnacji z posiłków muszą być dokonane do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność na posiłkach. Niewykorzystane opłaty za posiłki rozlicza wyłącznie księgowa w kasie w godzinach pracy. Wszelkie inne formy komunikowania nieobecności uczniów na posiłkach i związane z tym reklamacje – bez odpowiedniego wpisu osób odpowiedzialnych na karcie żywienia – nie będą uwzględniane.

Przedstawiona powyżej praktyka dotyczy również sytuacji, kiedy wychowanek zachorował wieczorem i jedzie do domu. Wówczas to na Rodzicach /prawnych opiekunach/ spoczywa obowiązek zgłoszenia nieobecności wychowanka na posiłkach.

5. W pierwszym roku pobytu w internacie wychowanek wpłaca kaucję w wysokości 100 zł na pokrycie kosztów ewentualnych zniszczeń. Kaucja ta zwracana jest na zakończenie pobytu w internacie. Dyrektor Specjalnego Ośrodka w uzasadnionych przypadkach może zwolnić wychowanka z wpłaty w/w kaucji.


§ 7

Kultura Osobista

1. Każdy wychowanek ma prawo do akceptacji, poszanowania swojej godności, dobrego imienia oraz własności osobistej, dlatego mieszkańcy internatu są zobowiązani do kulturalnego odnoszenia się do wszystkich wychowawców, całego personelu Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i do siebie nawzajem.

2. Wychowankowie zobowiązani są do szanowania cudzej własności (m.in. pokoi, miejsc rekreacji, wyposażenia i sprzętu z którego korzystają).

3. Aby zachować porządek wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania planu dnia i poleceń wychowawcy – opiekuna grupy i pozostałych wychowawców, do kulturalnego zachowania się przy stole oraz uprzejmego i uczciwego sposobu bycia
w każdym miejscu.


§ 8

Nauka

1. W czasie zajęć szkolnych wychowankowie mają obowiązek przebywania na terenie szkoły.

2. Rodzic /prawny opiekun/ dokonując zwolnienia swojego dziecka w szkole z udziału w zajęciach szkolnych (np. choroba, wizyta u lekarza, sprawy osobiste) zobowiązany jest równocześnie do powiadomienia o dokonanym zwolnieniu dyżurującego w internacie wychowawcy.

3. Mieszkańcy internatu mają prawo posiadać odpowiednie warunki do nauki i rozwoju intelektualnego. W związku z tym mają zagwarantowany czas i miejsce na naukę własną (pokój lub inne wyznaczone miejsce).

4. W czasie nauki własnej wychowankowie mają obowiązek przebywania na terenie internatu. Opuszczanie internatu w tym czasie dozwolone jest jedynie z ważnych przyczyn (np. zabiegi rehabilitacyjne) i możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody wychowawcy lub Dyrektora Specjalnego Ośrodka.

5. W czasie przeznaczonym na naukę wychowankowie zachowują bezwzględną ciszę.

6. Wychowankowie mogą pogłębić swoją wiedzę przez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych oraz wyrównawczych z różnych przedmiotów i w różnej formie – lecz zawsze w porozumieniu z wychowawcą.


§ 9

Porządek i higiena

1. Mieszkańcy internatu mają prawo do odpowiednich warunków mieszkaniowych i socjalnych. Dlatego też zakwaterowani są w pokojach 1-, 2- lub 3- osobowych, które tworzą aneks mieszkalny ze wspólną łazienką.

2. O sposobie rozmieszczenia wychowanków w pokojach decyduje Rada Pedagogiczna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

3. Mieszkańcy dbają o swoje pokoje i łazienki – sprzątają je samodzielnie w miarę fizycznych możliwości, ściśle według dyżurów ustalonych z innymi mieszkańcami aneksu mieszkalnego i w porozumieniu z wychowawcą.

4. Do pokrycia kosztów likwidacji szkód materialnych powstałych z winy wychowanka i przekraczających wysokość kaucji, o której mowa w§ 6 ust. 5 niniejszego Regulaminu, zobowiązani są Rodzice /prawni opiekunowie/ wychowanka, przy czym:

a) wartość szkody określana jest według cen rynkowych obowiązujących w dniu wydania decyzji obciążającej,

b) termin i sposób naprawienia szkody określa Dyrektor Specjalnego Ośrodka.

5. Wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania punktualności – dotyczy to zwłaszcza zajęć szkolnych i posiłków.

6. Przygotowując gorące napoje wychowankowie korzystają z odpowiednich urządzeń z zachowaniem odpowiednich wymogów bezpieczeństwa i ostrożności; korzystając z żelazka i pralki czynią to w miejscach do tego wyznaczonych i według odrębnych regulaminów; korzystanie z innych sprzętów AGD możliwe jest tylko w pomieszczeniach do tego przeznaczonych (np. toster jedynie w kuchni itp.)

7. W mieszkaniach wychowanków (w aneksach) obowiązuje obuwie zmienne – zwłaszcza w czasie nauki własnej (wyjątek mogą stanowić osoby z obuwiem ortopedycznym lub z trudnościami w zakresie zmiany obuwia).

8. W przypadku choroby –po konsultacji z pielęgniarką rodzic jest zobowiązany do zabrania wychowanka do domu.


§ 10

Czas wolny i wyjazdy poza Ośrodek

1. Mieszkańcy internatu mają prawo do aktywnego spędzania czasu wolnego. Dlatego mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania poprzez udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych organizowanych m.in. w internacie lub w szkołach Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Udział w takich zajęciach możliwy jest po uprzednim porozumieniu się z wychowawcą i według zasad zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną.

2. Wychowankowie w czasie wolnym od nauki szkolnej i nauki własnej mogą korzystać z urządzeń multimedialnych, sali bilardowej, telewizji (w miejscach do tego wyznaczonych!) i sali komputerowo - internetowej. Ponadto w porozumieniu z wychowawcą wychowankowie mogą korzystać z repertuaru kin, teatrów, itp. – zarówno indywidualnie jak i w grupie zorganizowanej. W przypadku nadużywania multimediów, braków w nauce możliwe jest ograniczenie z korzystania.

3. Po wcześniejszym uzyskaniu zgody wychowawcy wychowankowie mogą organizować spotkania z okazji urodzin, imienin itp. w kawiarni internackiej lub uczestniczyć w takich spotkaniach poza Ośrodkiem.

4. W każdym tygodniu nauki, w jeden wyznaczony przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka dzień (zasadniczo w środę), po zakończonych zajęciach szkolnych i po zjedzeniu obiadu oraz po uprzednim uzyskaniu zgody na wyjście od wychowawcy dyżurującego, do godziny 17.45, wychowankowie posiadający zgodę Rodziców /prawnych opiekunów/ mają możliwość wyjazdu do Tarnowskich Gór. Osoby nie korzystające z tej możliwości realizują normalny rozkład dnia (nie jest to dla nich tzw. „czas wolny”).

5. W dni nauki szkolnej, po skończonych zajęciach szkolnych i po uzyskaniu zgody wychowawcy dyżurującego, między obiadem a godziną 15.20 oraz po kolacji, wychowankowie mają możliwość skorzystania ze spaceru po parku otaczającym Ośrodek. W dni wolne od nauki szkolnej, po uzyskaniu zgody wychowawcy dyżurującego, wychowankowie mogą korzystać ze spacerów również w innym czasie.

6. W celu utrzymania kontaktu z najbliższymi na czas weekendów oraz innych okresów wolnych od nauki szkolnej, wychowankowie mogą wyjeżdżać do domów rodzinnych. Wyjazd taki następuje po zakończonych zajęciach szkolnych i po obiedzie a powrót w ostatni dzień wolny przed rozpoczęciem zajęć szkolnych pomiędzy godz. 15.00 a 21.00 lub w pierwszy dzień zajęć szkolnych przed ich rozpoczęciem.

Samodzielny wyjazd do domu możliwy jest tylko w przypadku wychowanków pełnoletnich lub posiadających zgodę Rodziców /prawnych opiekunów/.

7. Wychowankowie pozostający w internacie w czasie wolnym od nauki (np. na weekend) zgłaszają ten fakt osobiście w pokoju wychowawców każdego tygodnia do środy wieczora włącznie.

8. Rodzic /opiekun prawny/ może zwolnić swoje dziecko z zajęć w internacie tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego z wychowawcą. Dla dobra wychowanków zwolnienia z czasu nauki własnej powinny być dokonywane jedynie z ważnych powodów i niezbyt często. W przypadku zwolnień związanych z powrotem do internatu po 21.00 wymagana jest dodatkowo zgoda Dyrektora Specjalnego Ośrodka.


§ 11

Podejmowanie gości

1. Mieszkańcy internatu mają możliwość organizowania spotkań koleżeńskich z innymi mieszkańcami internatu w swoich pokojach w czasie wolnym od zajęć obowiązkowych tj.:

a) w dniach nauki szkolnej: po zakończonych zajęciach szkolnych (do godz. 15.30) i po kolacji (do godz. 21.00);

b) w dniach wolnych od zajęć szkolnych w ciągu dnia po wykonaniu zajęć obowiązkowych zleconych przez wychowawcę dyżurującego i po kolacji (do godz. 21.00).

2. Wizyty Rodziców i rodzeństwa możliwe są we wszystkie dni tygodnia do godz. 21.00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu wychowawcy dyżurującemu. Podejmowanie krewnych we własnym pokoju w czasie przeznaczonym na naukę własną możliwe jest tylko za zgodą wychowawcy dyżurującego oraz współmieszkańców segmentu mieszkalnego. Natomiast podejmowanie innych gości możliwe jest wyłącznie w czasie wolnym od zajęć obowiązkowych w miejscu wskazanym przez wychowawcę dyżurującego.

3. Osoby podejmowane w internacie przez wychowanków muszą zgłosić swoją obecność po wejściu na teren internatu w pokoju wychowawców a na żądanie wychowawcy okazać i pozostawić w pokoju wychowawców dokument tożsamości, legitymację szkolną lub w przypadku uczniów szkół Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego identyfikator.

4. Dla podtrzymania więzi z krewnymi i innymi osobami mieszkańcy mogą korzystać z telefonu w czasie wolnym do godziny 22.00.

5. Osoby odwiedzające pragnące skorzystać z noclegu mogą korzystać wyłącznie z odpłatnych noclegów dostępnych w Domu Wycieczkowym znajdującym się przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

6. Po godzinie 21.00 na terenie internatu mają prawo przebywać jedynie upoważnione do tego osoby.


§ 12

Opieka medyczna i rehabilitacja

1. Mieszkańcy internatu mają zapewnioną w sposób szczególny:

a) opiekę pielęgniarską, z której mogą korzystaćw każdej sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub pobierania leków itp. w godzinach pracy pielęgniarki w Poradni Rehabilitacyjnej przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym;

b) opiekę rehabilitacyjną w Poradni Rehabilitacyjnej przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, która organizowana zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) opiekę psychologiczną, która organizowana jest zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Wychowanek, który korzysta z zabiegów rehabilitacyjnych zobowiązany jest do kontrolowania harmonogramu zajęć rehabilitacyjnych i terminów kolejnych wizyt lekarskich.

3. Dla osób, które uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych ze względów zdrowotnych (na zlecenie lekarskie), udział w tych zajęciach jest obowiązkowy.

4. W wyjątkowych przypadkach wychowanek może zmienić termin lub zwolnić się z udziału w zajęciach rehabilitacyjnych u wychowawcy dyżurującego lub u Dyrektora Specjalnego Ośrodka.


§ 13

Współpraca z Rodzicami

1. Rodzice /prawni opiekunowie/ wychowanków internatu zobowiązani są do uczestnictwa w obowiązkowych zebraniach organizowanych przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka.

2. Rodzice /prawni opiekunowie/ mogą wspierać kadrę pedagogiczną uczestnicząc w pracy Rady Rodziców.

3. W celu zapewnienia wychowankom jak najlepszej opieki zarówno Rodzice /prawni opiekunowie/ wychowanków mają możliwość kontaktować się przy użyciu ogólnie przyjętych metod i form z Dyrektorem Specjalnego Ośrodka lub wychowawcami internatu i na odwrót.

4. Szczegółowe zasady zaangażowania Rodziców /prawnych opiekunów/ w życie internatu reguluje Statut placówki i Regulamin Rady Rodziców.


§ 14

Rozkłady dnia

1. Ramowy rozkład dnia powszedniego /od poniedziałku do piątku/

6.45 - pobudka

7.15 - śniadanie

7.50 - rozpoczęcie zajęć szkolnych

12.30 - obiad (do 15.00)

- po obiedzie czas wolny lub cd. zajęć szkolnych

15.30 - 18.00- nauka własna lub inne zajęcia obowiązkowe

18.00 - kolacja

18.30 - czas wolny (nauka własna, spotkania grupy itp.)

21.00 - przygotowanie do ciszy nocnej (wychowanek przebywa już we własnym segmencie mieszkalnym)

22.00 - cisza nocna (obowiązek przebywania we własnych pokojach)

2. Ramowy rozkład dnia - SOBOTA

8.00 -pobudka

8.30 - 9.00 - przygotowanie śniadania (grupa dyżurująca)

9,00 - śniadanie

9.30 - 10.00 - sprzątanie po śniadaniu (grupa dyżurująca)

10.00 - czynności gospodarcze

/pranie, prasowanie, odkurzanie/

12.00 - przygotowanie obiadu (grupa dyżurująca)

13.00 - obiad

13.30 - 14.00- sprzątanie po obiedzie (grupa dyżurująca)

14.00 - 17.30- zajęcia w grupie (według planu wychowawczego)

17.30 - przygotowanie kolacji (grupa dyżurująca)

18.00 - kolacja

18.30 - 19.00- sprzątanie po kolacji (grupa dyżurująca)

19.00 - czas do indywidualnego zagospodarowania

21.00 - przygotowanie do ciszy nocnej (wychowanek przebywa już we własnym segmencie mieszkalnym)

22.00 - cisza nocna (obowiązek przebywania we własnych pokojach)

3. Ramowy rozkład dnia świątecznego lub niedzielnego

8.00 -pobudka

8.30 - 9.00 - przygotowanie śniadania (grupa dyżurująca)

9,00 - śniadanie

9.30 - 10.00 - sprzątanie po śniadaniu (grupa dyżurująca)

10.00 - czas do indywidualnego zagospodarowania

11.00 - Msza Święta (kaplica SOSW)

12.00 - spotkanie całej wspólnoty (kawiarenka w Oratorium)

12.30 - przygotowanie obiadu (grupa dyżurująca)

13.30 - obiad

14.00 - 14.30- sprzątanie po obiedzie (grupa dyżurująca)

14.30 - 17.30- czas do indywidualnego zagospodarowania

17.30 - przygotowanie kolacji (grupa dyżurująca)

18.00 - kolacja

18.30 - 19.00- sprzątanie po kolacji (grupa dyżurująca)

19.00 - czas do indywidualnego zagospodarowania

21.00 - przygotowanie do ciszy nocnej (wychowanek przebywa już we własnym segmencie mieszkalnym)

22.00 - cisza nocna (obowiązek przebywania we własnych pokojach)


Rozdział IV

Prawa wychowanków


§ 15

1. Wychowankowie mają prawo do:

a) znajomości swoich praw, dochodzenia i egzekwowania ich;

b) równego traktowania wobec prawa;

c) poszanowania własnej osoby, jej godności i szacunku;

d) nauki, rozwijania swoich zdolności i zainteresowań;

e) wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestnictwa w zabawach i życiu kulturalnym;

f) opieki wychowawczej zapewniającej m.in. higieniczne warunki do nauki, opiekę i wychowanie oraz bezpieczeństwo i ochronę przed poniżającym traktowaniem i karaniem a także wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;

g) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne, rodzinne czy też korespondencję;

h) ochrony przed bezprawnymi zamachami na ich honor i reputację;

i) swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach ich dotyczących oraz prawo do swobodnej wypowiedzi z poszanowaniem godności i zachowaniem szacunku do innych osób;

j) swobody myśli, sumienia i wyznania;

k) dostępu do informacji z różnych źródeł;

l) swobodnego zrzeszania się;

m) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

n) redagowania i wydawania gazety internackiej;

o) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi placówki, w porozumieniu z Dyrektorem Specjalnego Ośrodka;

p) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym do pomocy ze strony wychowawców i psychologa w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego;

q) korzystania z pomieszczeń i sprzętu, którym dysponuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy po uzyskaniu zgody wychowawcy i uprzednim zapoznaniu się z regulaminem ich użytkowania;

r) uczestnictwa, za zgodą Rodziców /prawnych opiekunów/ oraz w porozumieniu z wychowawcą – opiekunem grupy, we wszystkich zajęciach organizowanych zarówno w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, jak i poza nim;

s) przyjmowania gości;

t) wychodzenia poza teren Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w czasie wolnym od zajęć obowiązkowych po uzyskaniu zgody wychowawcy;

u) wybierania oraz bycia wybieranym do Samorządu Wychowanków oraz wyboru wychowawcy pełniącego rolę opiekuna Samorządu Wychowanków;

v) wyplanowania z wyżywienia w razie choroby lub uzasadnionego wyjazdu;

w) składania Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka skarg w przypadku naruszenia przysługujących im praw;

x) wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej skreślenia z listy wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.


Rozdział V

Obowiązki wychowanków


§ 16

1. Wychowankowie mają obowiązek:

a) systematycznego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych;

b) systematycznego uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych i psychologicznych;

c) przestrzegać postanowień przepisów: porządkowych, bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych oraz stosować się do ramowego porządku dnia;

d) utrzymywać czystość i porządek w pokojach i pomieszczeniach przeznaczonych do użytku ogólnego oraz dbać o higienę osobistą;

e) rzetelnego pełnienia dyżurów porządkowych oraz uczestniczenia w doraźnych pracach na rzecz internatu i środowiska;

f) poszanowania powierzonego sprzętu w pokojach i w pomieszczeniach ogólnych, a w przypadku jego zniszczenia pokrycia kosztów naprawy bądź wymiany;

g) przestrzegać zasady kultury i współżycia w odniesieniu do kolegów, wychowawców i innych pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego;

h) przestrzegać porządku dnia, ciszy podczas nauki własnej i w porze nocnej;

i) podporządkowania się poleceniom wychowawców i Dyrektora Specjalnego Ośrodka;

j) zgłaszania wychowawcy bądź Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka zauważonych przypadków kradzieży, niszczenia sprzętu, awarii urządzeń elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych oraz innych przypadków mogących zagrażać bezpieczeństwu ogółu;

k) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, a także informowania wychowawcy o złym samopoczuciu, chorobie, wyjściu do lekarza czy zwolnieniu lekarskim;

l) spożywać posiłki w wyznaczonych do tego miejscach;

m) oszczędzać energię elektryczną i wodę;

n) zgłaszać wychowawcy wyjścia oraz wyjazdy i powroty do internatu. Przy wyjeździe poza Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wychowanek ma obowiązek pozostawić klucz od swojego pokoju w pokoju wychowawców. Natomiast po powrocie do internatu pozostawia swoją legitymację szkolną i pobiera klucz;

o) zabezpieczyć pokój mieszkalny i segment mieszkalny przed wyjazdem z internatu, a w szczególności wyłączyć z sieci wszystkie urządzenia elektryczne oraz zamknąć okna i drzwi;

p) respektować i przestrzegać ogólnie przyjęte normy i zasady oraz zarządzenia Statutu Specjalnego Ośrodka, regulaminy obowiązujące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym a także zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Specjalnego Ośrodka i Dyrektora Naczelnego Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.


Rozdział VI

Zakazy


§ 17

1. Zabrania się:

a) posiadania, spożywania, wnoszenia napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających oraz przebywania w stanie wskazującym na ich spożycie,

b) posiadania jakichkolwiek leków w pokojach,

c) palenia papierosów, e-papierosów

d) stosowania jakiejkolwiekform przemocy fizycznej lub psychicznej,

e) przywłaszczania cudzego mienia,

f) manipulacji przy przewodach elektrycznych i wodociągowych,

g) siadania na parapetach i wychylania się przez okna,

h) samowolnego przenoszenia sprzętów z pokoju do pokoju oraz samowolnego przestawiania mebli w pokojach i aneksach mieszkalnych,

i) samowolnego wynoszenia naczyń kuchennych ze stołówki,

j) samowolnego mocowania dekoracji na ścianach, drzwiach itp.,

k) umyślnego niszczenia wyposażenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,

l) przyjmowania gości bez wiedzy i zgody wychowawcy dyżurującego oraz przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych,

m) wchodzenia na teren internatu bez wiedzy i zgody wychowawcy dyżurującego w czasie kiedy wychowanek znajduje się pod opieką innych osób (np. szkoły) oraz opuszczania terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego bez wiedzy i zgody wychowawcy dyżurującego w czasie kiedy wychowanek znajduje się pod opieką wychowawcy dyżurującego,

n) używania wulgarnego słownictwa,

o) przetrzymywania zwierząt na terenie Internatu.


Rozdział VII

Nagrody i Kary


§ 18

1. Nagroda może być przyznana za:

a) pracę społeczną w Internacie,

b) wzorowe sprawowanie i właściwy stosunek do nauki,

c) wysoką kulturę osobistą,

d) pomoc koleżeńską,

e) inną wzorową postawę lub zachowanie godne naśladowania.

2. Wychowanek może być wyróżniony przez:

a) pochwałę wyrażona przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka na forum społeczności internatu;

b) list pochwalny skierowany do Rodziców /prawnych opiekunów/;

c) dyplom wręczony uroczyście przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka na forum społeczności internatu;

d) nagrodę rzeczową wręczoną wychowankowi na forum społeczności internatu;

e) inną formę wyróżnienia zaakceptowaną przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka lub Radę Pedagogiczną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

3. W wyróżnianiu nie musi być zachowana powyższa kolejność.

4. Kopia decyzji o wyróżnieniu składana jest w aktach osobowych wychowanka.

5. O wyróżnieniu wychowanka powiadamia się Rodziców /prawnych opiekunów/ wychowanka.


§ 19

1. Zaniedbania i wykroczenia o nikłym wymiarze rozwiązuje wychowawca lub opiekun grupy. W poważniejszych przypadkach decyzja należy do Dyrektora Specjalnego Ośrodka, który może także skierować sprawę do rozpatrzenia przez Radę Pedagogiczną.

2. Wychowankowie naruszający obowiązujące normy postępowania mogą zostać ukarani:

a) upomnieniem wychowawcy;

b) upomnieniem udzielonym przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka w obecności wychowawcy;

c) upomnieniem udzielonym przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka w obecności Rodziców /prawnych opiekunów/ wychowanka;

d) naganą udzieloną przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka;

e) skreśleniem z listy wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

3. Przy udzielaniu kar nie musi być zachowana powyższa kolejność.

4. Na wniosek Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wychowanek może zostać ukarany również w inny sposób niż wymieniony w ust. 2.

5. Kopia decyzji o udzieleniu kary jest wpinana do akt osobowych wychowanka a o ukaraniu wychowanka oraz o przyczynie ukarania powiadamia się Rodziców /prawnych opiekunów/ wychowanka.

6. Pełnoletni wychowanek lub w przypadku wychowanka niepełnoletniego - jego Rodzic /prawny opiekun/ ma prawo odwołać się od decyzji o wymierzeniu kary w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania do:

a) Dyrektora Specjalnego Ośrodka od kary wymierzonej przez wychowawcę,

b) Dyrektora Naczelnego Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego od kary wymierzonej przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka lub Radę Pedagogiczną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

7. Powodem skreślenia wychowanka z listy wychowanków może być:

a) powtarzające się łamanie zasad określonych w Statucie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego lub niniejszym regulaminie,

b) notoryczna nieobecność na obowiązkowych zajęciach – w tym rehabilitacyjnych,

c) skreślenie z listy uczniów szkoły, do której wychowanek uczęszcza.

8. Decyzję o skreśleniu z listy wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego podejmuje DyrektorSpecjalnego Ośrodka na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zapoznaniu się z opinią Samorządu Wychowanków. Od tej decyzji przysługuje pełnoletniemu wychowankowi lub w przypadku wychowanka niepełnoletniego - jego Rodzicom /prawnym opiekunom/ odwołanie za pośrednictwem Dyrektora Specjalnego Ośrodka do Dyrektora Naczelnego Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Natomiast od decyzji Dyrektora Naczelnego Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przysługuje odwołanie za pośrednictwem Dyrektora Naczelnego Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do Śląskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Rozdział VIII

Postanowienia końcowe


§ 20

1. Rada Pedagogiczna po opracowaniu Regulaminu Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przyjmuje go w drodze uchwały.

2. Nowelizację Regulaminu Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wprowadza się aneksem w drodze uchwały.

3. Nowelizacja regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych zapisów.

4. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest znaczna, Dyrektor Specjalnego Ośrodka opracowuje i przedkłada Radzie Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego tekst jednolity.

5. Regulamin Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.


Powyższy Regulamin Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach jest tekstem jednolitym uwzględniającym zmiany do regulaminu internatu z dnia 30.08.2010 r. zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną Specjalnego Ośrodka na posiedzeniach rady w dniach 22.06.2012 r., 10.05.2013 r. oraz 28.08.2019 r.

  Statut placówki

S T A T U T

Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego

w Tarnowskich Górach

(tekst ujednolicony z dnia 02.10.2018 r.)


§ 1

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nosi nazwę: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowskich Górach (w dalszych postanowieniach statutu będzie określany Specjalnym Ośrodkiem). Działa on w Tarnowskich Górach, przy ul. Śniadeckiego 1, w ramach struktury Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.


§ 2

Specjalny Ośrodek jest feryjną, publiczną placówką oświatową obejmującą opieką szczególnie młodzież niepełnosprawną ruchowo pochodzącą z terenu województwa śląskiego lub innych województw Rzeczypospolitej Polskiej i uczącą się poza miejscem zamieszkania w szkołach znajdujących się na terenie Tarnowskich Gór, w tym w sposób szczególny w Publicznej Salezjańskiej Szkoły Branżowej Specjalnej I stopnia w Tarnowskich Górach.oraz w klasach integracyjnych szkół wchodzących w skład Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach.


§ 3

Organem prowadzącym Specjalny Ośrodek jest Inspektoria Towarzystwa Salezjańskiego
św. Jana Bosko z siedzibą we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 3, 50 - 377 Wrocław, reprezentowana przez aktualnie urzędującego Inspektora.


§ 4

Działalność opiekuńczo-wychowawcza Specjalnego Ośrodka prowadzona jest w oparciu
o ustawę o prawie oświatowym (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe z późniejszymi zmianami) i odpowiednie akty wykonawcze.


§ 5

1. W skład Specjalnego Ośrodka wchodzi Publiczna Salezjańska Szkoła Branżowa Specjalna I stopnia w Tarnowskich Górach oraz internat.

2. Dyrektorem Publicznej Salezjańskiej Szkoły Branżowej Specjalnej I stopnia może być inna osoba niż Dyrektor Specjalnego Ośrodka. Decyzję w tym względzie podejmuje organ prowadzący.

3. Publiczna Salezjańska Szkoła Branżowa Specjalna I stopnia w Tarnowskich Górach posiada odrębny Statut oraz odrębne organy szkoły.


§ 6

Celem Specjalnego Ośrodka jest przygotowanie wychowanków, w miarę ich możliwości,
do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem,
a w szczególności:

1) umożliwienie wychowankom zdobycia wykształcenia, odpowiadającego ich możliwościom;

2) zapewnienie wychowankom pełnej opieki wychowawczej;

3) umożliwienie udziału w rehabilitacji leczniczej i społecznej.


§ 7

Swoje cele Specjalny Ośrodek realizuje zwłaszcza poprzez:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, w opiniach psychologicznych oraz w oparciu o informacje lekarzy specjalistów;

2) odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

3) realizację programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, odpowiednich dla danego rodzaju niepełnosprawności, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej
i wychowawczej;

4) wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia dokonywaną na danym etapie edukacyjnym, nie rzadziej niż raz w roku, przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, będącą podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego określającego zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych prowadzonych z uczniem, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i emocjonalnymi oraz możliwościami psychofizycznymi;

5) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych i potrzeb ucznia;

6) udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) wychowanków, w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju;

7) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;

8) przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym.


§ 8

Specjalny Ośrodek umożliwia:

1) udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach rewalidacyjnych, usprawniających ruchowo, przygotowujących młodzież do samodzielności w życiu społecznym;

2) udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych.


§ 9

Ośrodek zapewnia:

1) całodobową opiekę;

2) dobre warunki do nauki;

3) warunki do rozwijania własnych zainteresowań;

4) warunki umożliwiające uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce;

5) opiekę psychologiczną udzielaną w zakresie określonym przez odrębne przepisy przez posiadającego odpowiednie kwalifikacje psychologa zatrudnionego w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym;

6) opiekę innych specjalistów posiadających kwalifikacje wymagane odrębnymi przepisami (w tym m.in. pielęgniarki, rehabilitanta, logopedy, terapeuty), którzy na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka mogą zostać zatrudnieni w placówce. Szczegółowe warunki korzystania przez wychowanków z opieki zatrudnionych specjalistów określają odrębne przepisy.


§ 10

Organami Specjalnego Ośrodka są:

1) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego;

2) Rada Pedagogiczna Specjalnego Ośrodka, do której należą Dyrektor Specjalnego Ośrodka, który jest jej przewodniczącym, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni pracujący w Specjalnym Ośrodku;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Wychowanków.


§ 10 a

1. Każdy z Organów działających w Specjalnym Ośrodku ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji ustalonych w niniejszym Statucie, a także w swoich wewnętrznych regulaminach, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym Statutem.

2. Pomiędzy Organami działających w Specjalnym Ośrodku istnieje bieżąca wymiana informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

3. Łącznikiem współpracy między Organami działających w Specjalnym Ośrodku jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka, który inicjuje i koordynuje formy spotkań między nimi.

4. Ewentualne spory między członkami społeczności Specjalnego Ośrodka i Organami w nim działającymi rozstrzygane są przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i wysłuchaniu zainteresowanych stron.

5. Trybu, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

a) odpowiedzialności dyscyplinarnej;

b) odpowiedzialności porządkowej;

c) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.


§ 11

Do zadań Dyrektora Specjalnego Ośrodka należy:

1) zapewnienie każdemu z pracowników możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą oraz niniejszym Statutem;

2) rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Specjalnego Ośrodka;

3) zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami Specjalnego Ośrodka o podejmowanych i planowanych działaniach;

4) koordynacja pracy wszystkich pracowników Specjalnego Ośrodka;

5) reprezentowanie Specjalnego Ośrodka wobec władz oświatowych;

6) troska o powiększanie kwalifikacji zawodowych, formację duchową osób pracujących w Specjalnym Ośrodku oraz zapewnienie im pomocy w zakresie realizacji ich zadań;

7) przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka;

8) występowanie z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wymierzenie kary porządkowej pracownikom;

9) przygotowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej i powiadomienie jej członków o porządku oraz o terminie zebrania;

10) przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka;

11) prowadzenie nadzoru pedagogicznego w Specjalnym Ośrodku;

12) przedstawienie Radzie Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Specjalnego Ośrodka;

13) skreślenie wychowanka z listy Specjalnego Ośrodka na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;

14) wstrzymanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;

15) organizacja naboru do Specjalnego Ośrodka;

16) przygotowanie i zatwierdzanie regulaminów Specjalnego Ośrodka;

17) prowadzenie dokumentacji Specjalnego Ośrodka;

18) przygotowanie do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej rocznego planu pracy Specjalnego Ośrodka;

19) opieka nad wychowankami oraz tworzenie warunków do rozwijania samorządności i samodzielnego rozwoju wychowanków;

20) powołanie Prezydium Rady Rodziców.


§ 12

Do kompetencji Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka należy:

1) zatwierdzanie, opiniowanie i wnioskowanie w formie uchwał w sprawach związanych z działalnością wychowawczą i opiekuńczą Specjalnego Ośrodka;

2) zatwierdzanie planów pracy Specjalnego Ośrodka oraz programu wychowawczo –profilaktycznego;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Specjalnym Ośrodku;

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych Specjalnego Ośrodka;

5) uchwalenie regulaminu organizacji i działalności Rady Pedagogicznej oraz regulaminu internatu Specjalnego Ośrodka;

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia wychowanka z listy wychowanków Specjalnego Ośrodka,

7) opiniowanie organizacji pracy Specjalnego Ośrodka, w tym rozkładu zajęć wychowawczych i pozalekcyjnych;

8) opiniowanie wniosków Dyrektora Specjalnego Ośrodka o przyznanie pracownikom pedagogicznym odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

9) opiniowanie propozycji Dyrektora Specjalnego Ośrodka w sprawie przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowo płatnych i niepłatnych zajęć wychowawczych i opiekuńczych;

10) opiniowanie kandydata do nagrody za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, artystyczne, społeczne;

11) opiniowanie kandydatów do powierzenia im specjalnych funkcji w Specjalnym Ośrodku;

12) opiniowanie wniosków do dyrekcji szkoły o obniżenie (zgodnie z pisemnym wnioskiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) wymagań w zakresie wiedzy lub umiejętności w stosunku do wychowanka, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie podstawowym wymaganiom programowym.


§ 13

Radę Pedagogiczną zwołuje Dyrektor Specjalnego Ośrodka. W posiedzeniu Rady mogą wziąć udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Dyrektora lub na wniosek Rady.


§ 14

Uchwały Rady podejmowane są drogą głosowania zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej członków. Głosowanie zarządza i przeprowadza Dyrektor Specjalnego Ośrodka.


§ 15

W Specjalnym Ośrodku zatrudnia się osoby cieszące się w środowisku dobrą opinią, akceptujące charakter Specjalnego Ośrodka i styl prowadzonego w niej wychowania a także posiadające niezbędne kwalifikacje do zajmowania powierzonego im stanowiska oraz do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Osoby, które nie posiadają takich kwalifikacji mogą - o ile umożliwiają takie postępowanie odrębne przepisy - już po przyjęciu do pracy, w czasie określonym w umowie o pracę, zdobywać wymagane uprawnienia.


§ 16

Wychowawca Specjalnego Ośrodka jest odpowiedzialny za jakość oraz wyniki swej pracy wychowawczej oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.


§ 17

Wychowawca Specjalnego Ośrodka jest zobowiązany:

1) rzetelnie realizować podstawowe funkcje opiekuńczo - wychowawcze Specjalnego Ośrodka;

2) dążyć do pełni rozwoju osobowości wychowanka;

3) wychowywać w duchu patriotyzmu, poszanowania wartości chrześcijańskich, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy;

4) starać się o własny rozwój, zwłaszcza duchowy, przez uczestniczenie w kursach podnoszących kwalifikacje oraz formacji duchowej prowadzonej przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka.


§ 18

Wychowawca Specjalnego Ośrodka odpowiada za:

1) wspieranie rozwoju psychofizycznego wychowanków i ich zainteresowań;

2) sprawiedliwe traktowanie wychowanków;

3) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, zarządzeń Dyrektora Specjalnego Ośrodka i organu prowadzącego;

4) atmosferę pracy w prowadzonej przez siebie grupie wychowanków.


§ 19

Dla sprawnego kierowania pracą wychowawczą w Specjalnym Ośrodku Dyrektor wyznacza każdemu wychowawcy grupę wychowanków, których wychowawca otacza szczególniejszą opieką. Opiekun grupy pełni swoje obowiązki przez cały okres pobytu danej grupy w Ośrodku. W przypadku niewypełniania przez opiekuna swoich obowiązków lub nagminnego ich zaniedbywania Dyrektor Specjalnego Ośrodka ma prawo zwolnić wychowawcę z funkcji opiekuna.


§ 20

Liczba wychowanków w grupie wychowawczej powinna być dostosowana w zależności od niepełnosprawności wychowanków zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.


§ 21

Do zadań Wychowawcy - opiekuna grupy należy:

1) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi osobowości wychowanka, procesowi jego edukacji oraz przygotowaniu się do życia społecznego;

2) inspirowanie i wspomaganie wspólnych działań grupy wychowawczej;

3) podejmowanie działań w celu rozwiązywania konfliktów grupowych i międzygrupowych;

4) otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka;

5) planowanie i organizowanie wspólnie z wychowankami różnych form życia zespołowego;

6) utrzymywanie kontaktów z rodzicami wychowanków;

7) współpraca ze szkołą, do której uczęszcza wychowanek;

8) inspirowanie samorządności wychowanków;

9) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu trudności, potrzeb i szczególnych uzdolnień wychowanka.


§ 22

Godzina zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku trwa 60 minut.


§ 23

W Specjalnym Ośrodku obowiązują przepisy Karty Nauczyciela w zakresie określonym ustawą.


§ 24

Do zadań Rady Rodziców należy:

1) współpraca w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Specjalnego Ośrodka;

2) przekazywanie wniosków i opinii dotyczących rocznego planu pracy Specjalnego Ośrodka.


§ 25

1. Rada Rodziców działa zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem.

2. Osobami reprezentującymi Radę Rodziców wobec innych Organów Specjalnego Ośrodka są co najmniej dwaj, działający wspólnie, członkowie Prezydium Rady Rodziców, z czego jeden z nich pełni funkcję przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców.

3. Kadencja Prezydium Rady Rodziców trwa jeden rok.


§ 26

Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku i danej grupie;

2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów i przyczyn trudności w zachowaniu swoich dzieci;

3) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania swych dzieci;

4) organizowania za zezwoleniem Dyrektora Specjalnego Ośrodka na jej terenie zebrań związanych ze sprawami wychowawczymi.


§ 27

Rodzice mają obowiązek:

1) przestrzegać ustaleń Statutu i innych regulaminów obowiązujących w Specjalnym Ośrodku;

2) szanować sposób wypełniania zawodowych funkcji przez wychowawców;

3) informować Dyrektora Specjalnego Ośrodka o istotnych, mających wpływ na organizację nauki, opieki i wychowania problemach psychofizycznych ich dziecka;

4) współpracować z Ośrodkiem w zakresie wychowawczym.


§ 28

Na terenie Specjalnego Ośrodka działa Samorząd Wychowanków, który tworzą wszyscy wychowankowie Specjalnego Ośrodka. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Wychowanków określa regulamin uchwalony przez ogół wychowanków i zatwierdzony przez Dyrektora. Regulamin ten nie może stać w sprzeczności z niniejszym Statutem.


§ 29

1. Samorząd Wychowanków może przedstawiać Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka oraz innym Organom Specjalnego Ośrodka wnioski i opinie we wszystkich sprawach Specjalnego Ośrodka.

2. Osobami reprezentującymi Samorząd Wychowanków wobec innych Organów Specjalnego Ośrodka są co najmniej dwaj, działający wspólnie, członkowie Rady Samorządu Wychowanków, z czego jeden z nich pełni funkcję przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego Rady Samorządu Wychowanków.


§ 30

Samorząd Wychowanków ma prawo do:

1) zapoznawania się z rocznym planem pracy Specjalnego Ośrodka;

2) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem Specjalnego Ośrodka;

3) proponowania osoby wychowawcy - opiekuna Samorządu.


§ 31

1. Specjalny Ośrodek przyjmuje wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (w tym publiczną poradnię specjalistyczną) i uczęszczających do szkół wymienionych w § 2 niniejszego Statutu.

2. Kandydaci do Specjalnego Ośrodka muszą spełniać następujące warunki:

1) złożyć w okresie rekrutacyjnym w sekretariacie szkolnym komplet następujących dokumentów:

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (w tym publiczną poradnię specjalistyczną) na określony etap kształcenia,

b) aktualną i wyczerpującą opinię psychologiczną z ostatnich 12 miesięcy, a także wcześniejsze, jeżeli były wystawione,

c) aktualne zaświadczenie lekarskie opisujące rodzaj schorzenia oraz inne dokumenty medyczne: wypisy szpitalne, zdjęcia rtg, itp. (mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie),

d) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, jeżeli kandydat takie posiada,

e) podanie o przyjęcie do Specjalnego Ośrodka napisane przez kandydata z uzasadnieniem potrzeby zamieszkania w internacie (odręcznie lub na komputerze z własnoręcznym podpisem kandydata oraz jego Rodziców /prawnych opiekunów/), przy czym podanie to składa się na okres jednego roku szkolnego i na zakończenie danego roku szkolnego, w terminie określonym przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka, należy złożyć je ponownie potwierdzając tym samym chęć dalszego pobytu w Specjalnym Ośrodku,

f) życiorys kandydata (wystarczy kserokopia życiorysu złożonego w szkole),

g) wypełniony przez rodziców /prawnych opiekunów/ kwestionariusz kandydata,

h) wypełniony formularz zameldowania na pobyt czasowy,

i) w przypadku osób niepełnoletnich odpis skrócony aktu urodzenia (z potwierdzonym na odwrocie przez odpowiedni urząd numerem Pesel oraz adresem zameldowania na pobyt stały),

j) w przypadku osób niepełnoletnich, które mają ustanowionego przez sąd opiekuna prawnego wymagana jest dodatkowo kserokopia dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej (oraz oryginał do wglądu).

2) w terminie uzgodnionym w dniu złożenia podania poddadzą się procesowi rekrutacyjnemu polegającemu na:

a) rozmowie kwalifikacyjnej z Dyrektorem Specjalnego Ośrodka,

b) rozmowie z lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej pracującym w Poradni Rehabilitacyjnej przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,

c) wywiadzie psychologicznym i socjalnym z psychologiem.

3) są samodzielni w wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego (m.in. dbanie o higienę osobistą, ubieranie się, spożywanie posiłków, poruszanie się, pisanie itp.).

3. Wychowankowie przyjmowani są do Specjalnego Ośrodka w miarę wolnych miejsc, przy czym pierwszeństwo mają osoby, które:

1) zamierzają podjąć naukę w Publicznej Salezjańskiej Szkoły Branżowej Specjalnej I stopnia w Tarnowskich Górach lub w klasach integracyjnych szkół wchodzących w skład Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach;

2) mieszkają w dalszej odległości;

3) mają większy stopień niepełnosprawności;

4) mają trudniejszą sytuację materialną i rodzinną.

4. Decyzję o przyjęciu kandydata do Specjalnego Ośrodka podejmuje Dyrektor Specjalnego Ośrodka w oparciu o informacje uzyskane w procesie rekrutacyjnym, przy czym przeciwwskazaniem do przyjęcia są:

1) znaczny stopień upośledzenia narządów słuchu i wzroku,

2) choroba psychiczna, czynna gruźlica, nietrzymanie moczu i stolca, hemofilia,

3) epilepsja, jeśli ataki występowały w okresie ostatnich trzech lat (wymagane aktualne zaświadczenie lekarza neurologa).

5. Wychowankowie przebywający w Specjalnym Ośrodku osobiście lub za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) ponoszą opłaty za wyżywienie w wysokości ustalonej przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka.


§ 32

W Specjalnym Ośrodku mogą przebywać wychowankowie, którzy akceptują charakter Ośrodka i wykazują wolę włączenia się w proponowany w nim styl wychowania.


§ 33

Wychowankowie Specjalnego Ośrodka mają prawo do:

1) znajomości swoich praw, dochodzenia i egzekwowania ich;

2) równego traktowania wobec prawa;

3) poszanowania własnej osoby, jej godności i szacunku;

4) nauki, rozwijania swoich zdolności i zainteresowań;

5) wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestnictwa w zabawach i życiu kulturalnym;

6) opieki wychowawczej zapewniającej m.in. higieniczne warunki do nauki, opiekę i wychowanie oraz bezpieczeństwo i ochronę przed poniżającym traktowaniem i karaniem a także wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;

7) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne, rodzinne czy też korespondencję;

8) ochrony przed bezprawnymi zamachami na ich honor i reputację;

9) swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach ich dotyczących oraz prawo do swobodnej wypowiedzi z poszanowaniem godności i zachowaniem szacunku do innych osób;

10) swobody myśli, sumienia i wyznania;

11) dostępu do informacji z różnych źródeł;

12) swobodnego zrzeszania się;

13) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

14) redagowania i wydawania gazety internackiej;

15) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi placówki, w porozumieniu z Dyrektorem Specjalnego Ośrodka;

16) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym do pomocy ze strony wychowawców i psychologa w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w Specjalnym Ośrodku a także korzystania z pomocy innych specjalistów zatrudnionych w placówce;

17) korzystania z pomieszczeń i sprzętu, którym dysponuje Specjalny Ośrodek po uzyskaniu zgody wychowawcy i uprzednim zapoznaniu się z regulaminem ich użytkowania;

18) uczestnictwa, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) oraz w porozumieniu z wychowawcą – opiekunem grupy, we wszystkich zajęciach organizowanych zarówno w Specjalnym Ośrodku, jak i poza nim;

19) przyjmowania gości;

20) wychodzenia poza teren Specjalnego Ośrodka w czasie wolnym od zajęć obowiązkowych po uzyskaniu zgody wychowawcy;

21) wybierania oraz bycia wybieranym do Samorządu Wychowanków oraz wyboru wychowawcy pełniącego rolę opiekuna Samorządu Wychowanków;

22) wyplanowania z wyżywienia w razie choroby lub uzasadnionego wyjazdu;

23) składania Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka skarg w przypadku naruszenia przysługujących mu praw;

24) wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej skreślenia z listy wychowanków Specjalnego Ośrodka.


§ 34

Wychowankowie Specjalnego Ośrodka mają obowiązek:

1) systematycznego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych;

2) systematycznego uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych i psychologicznych;

3) przestrzegać postanowień przepisów: porządkowych, bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych oraz stosować się do ramowego porządku dnia;

4) utrzymywać czystość i porządek w pokojach i pomieszczeniach przeznaczonych do użytku ogólnego oraz dbać o higienę osobistą;

5) rzetelnego pełnienia dyżurów porządkowych oraz uczestniczenia w doraźnych pracach na rzecz Specjalnego Ośrodka i środowiska;

6) poszanowania powierzonego sprzętu w pokojach i w pomieszczeniach ogólnych, a w przypadku jego zniszczenia pokrycia kosztów naprawy bądź wymiany;

7) przestrzegać zasady kultury osobistej i współżycia w odniesieniu do kolegów, wychowawców i innych pracowników Specjalnego Ośrodka oraz Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego;

8) przestrzegać porządku dnia, ciszy podczas nauki własnej i w porze nocnej;

9) podporządkowania się poleceniom wychowawców i Dyrektora Specjalnego Ośrodka;

10) zgłaszania wychowawcy bądź Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka zauważonych przypadków kradzieży, niszczenia sprzętu, awarii urządzeń elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych oraz innych przypadków mogących zagrażać bezpieczeństwu ogółu;

11) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, a także informowania wychowawcy o złym samopoczuciu, chorobie, wyjściu do lekarza czy zwolnieniu lekarskim;

12) spożywać posiłki w wyznaczonych do tego miejscach;

13) oszczędzać energię elektryczną i wodę;

14) zgłaszać wychowawcy wyjścia oraz wyjazdy i powroty do Specjalnego Ośrodka, przy czym wyjeżdżając poza Specjalny Ośrodek wychowanek ma obowiązek pozostawić klucze od pokoju w pokoju wychowawców a po powrocie pozostawia swoją legitymację szkolną i ponownie pobiera wcześniej pozostawione klucze;

15) zabezpieczyć pokój mieszkalny i segment przed wyjazdem ze Specjalnego Ośrodka, a w szczególności wyłączyć z sieci wszystkie urządzenia elektryczne oraz zamknąć okna i drzwi;

16) respektować i przestrzegać ogólnie przyjęte normy i zasady oraz zarządzenia Statutu Specjalnego Ośrodka, regulaminy obowiązujące w Specjalnym Ośrodku a także zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Specjalnego Ośrodka i Dyrektora Naczelnego Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.


§ 34 a

1. Każdy członek społeczności Specjalnego Ośrodka oraz pozostałe osoby mogą składać skargi i wnioski dotyczące w szczególności pracy Specjalnego Ośrodka i wykonywanych przez Specjalny Ośrodek zadań statutowych do Dyrektora Specjalnego Ośrodka bezpośrednio lub za pośrednictwem wychowawców Specjalnego Ośrodka.

2. W przypadku wniesienia skargi lub wniosku:

1) jeśli skarga lub wniosek wnoszone są ustnie, wówczas osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza protokół, który powinien zawierać w szczególności:

a) datę przyjęcia;

b) dane osobowe zgłaszającego;

c) zwięzły opis sprawy;

d) podpis osoby wnoszącej skargę lub wniosek;

e) podpis osoby przyjmującej skargę lub wniosek.

2) jeżeli wnioskodawca tego zażąda, osoba odbierająca skargę lub wniosek potwierdza fakt jej przyjęcia,

3) skargi lub wnioski anonimowe pozostawia się bez rozpoznania,

4) jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić jej przedmiotu, niezwłocznie wzywa się wnoszącego do złożenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli osoba wnosząca nie uczyni tego w wyznaczonym terminie, jego skarga lub wniosek pozostanie bez rozpoznania.

3. Po wpłynięciu skargi lub wniosku do Dyrektora Specjalnego Ośrodka:

1) niezwłocznie podejmuje on niezbędne kroki w celu przeanalizowania, wyjaśnienia i zbadania przedmiotu skargi lub wniosku,

2) jeżeli w przypadku skargi, po zbadaniu i przeanalizowaniu sprawy dyrektor stwierdzi zaistniałe uchybienia i nieprawidłowości, wydaje polecenie lub podejmuje inne stosowne środki w celu ich usunięcia,

3) treść decyzji wraz z uzasadnieniem dyrektor przekazuje wnioskodawcy na piśmie w terminie 14 dni (w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie 30 dni) od daty wpłynięcia skargi,

4) od decyzji Dyrektora Specjalnego Ośrodka wnioskodawca może odwołać się za pośrednictwem Dyrektora Specjalnego Ośrodka do Dyrektora Naczelnego Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Natomiast od decyzji Dyrektora Naczelnego Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wnioskodawca może odwołać się za pośrednictwem Dyrektora Naczelnego Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do Śląskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji,

5) skarga lub wniosek dotyczący określonej osoby nie może być przekazany do rozpatrzenia tej osobie, której on dotyczy ani też innej osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.


§ 35

1. Wychowankowie mogą zostać wyróżnieni w sposób szczególny za:

1) pracę społeczną na rzecz Specjalnego Ośrodka;

2) wzorowe sprawowanie i właściwy stosunek do nauki;

3) wysoką kulturę osobistą;

4) pomoc koleżeńską,

5) inną wzorową postawę lub zachowanie godne naśladowania.

2. Specjalny Ośrodek stosuje następujące sposoby wyróżniania wychowanków:

1) pochwała wyrażona przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka na forum Specjalnego Ośrodka;

2) list pochwalny skierowany do rodziców (prawnych opiekunów);

3) dyplom wręczony uroczyście przez Dyrektora na forum Specjalnego Ośrodka;

4) nagroda rzeczowa wręczona wychowankowi na forum Specjalnego Ośrodka;

5) inną formę wyróżnienia zaakceptowaną przez Dyrektora lub Radę Pedagogiczną Specjalnego Ośrodka.

W wyróżnianiu nie musi być zachowana powyższa kolejność.

3. O wyróżnienie wychowanka mogą wnioskować: wychowawca – opiekun grupy lub inny wychowawca lub poszczególne Organy Specjalnego Ośrodka. Wnioskodawca kieruje wówczas pisemny wniosek o wyróżnienie wychowanka do Dyrektora Specjalnego Ośrodka, w którym zawiera uzasadnienie wniosku wraz z proponowaną formą wyróżnienia
a Dyrektor Specjalnego Ośrodka przed podjęciem decyzji ma prawo zasięgnięcia opinii wychowawcy – opiekuna grupy u którego w grupie znajduje się dany wychowanek lub Rady Pedagogicznej lub Prezydium Rady Rodziców lub Prezydium Samorządu Wychowanków.

4. Kopia decyzji o wyróżnieniu składana jest w aktach osobowych wychowanka.

5. O wyróżnieniu wychowanka powiadamia się rodziców (opiekunów prawnych) wychowanka. Powiadomienia tego dokonuje wychowawca do którego grupy wychowawczej przynależy wychowanek.


§ 36

Zaniedbania i wykroczenia o nikłym wymiarze rozwiązuje wychowawca lub opiekun grupy.
W przypadkach poważniejszych decyzja należy do Dyrektora Specjalnego Ośrodka, który może także skierować sprawę do rozpatrzenia przez Radę Pedagogiczną.


§ 37

1. Wobec wychowanków naruszających obowiązujące normy postępowania można wyciągnąć następujące konsekwencje:

1) upomnienie wychowawcy;

2) upomnienie udzielone przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka w obecności wychowawcy;

3) upomnienie udzielone przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka w obecności rodziców (prawnych opiekunów) wychowanka;

4) nagana udzielona przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka;

5) skreślenie z listy wychowanków Specjalnego Ośrodka.

Przy udzielaniu kar nie musi być zachowana powyższa kolejność.

2. Na wniosek Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka wychowanek może zostać ukarany również w inny sposób niż wymieniony w ust. 1.

3. O ukaranie wychowanka mogą wnioskować: wychowawca – opiekun grupy lub inny wychowawca lub poszczególne Organy Specjalnego Ośrodka za wyjątkiem Samorządu Wychowanków. Wnioskodawca kieruje wówczas pisemny wniosek o ukaranie wychowanka do Dyrektora Specjalnego Ośrodka, w którym zawiera uzasadnienie wniosku wraz z proponowaną formą kary a Dyrektor Specjalnego Ośrodka przed podjęciem decyzji ma prawo zasięgnięcia opinii wychowawcy – opiekuna grupy u którego w grupie znajduje się dany wychowanek lub Rady Pedagogicznej lub Prezydium Rady Rodziców lub Prezydium Samorządu Wychowanków.

4. Kopia decyzji o udzieleniu kary wpinana jest do akt osobowych wychowanka.

5. O ukaraniu wychowanka oraz o przyczynie ukarania powiadamia się rodziców (opiekunów prawnych) wychowanka. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 1 powiadomienia tego dokonuje wychowawca do którego grupy wychowawczej przynależy wychowanek, natomiast w pozostałych przypadkach Dyrektor Specjalnego Ośrodka.

6. Pełnoletni wychowanek lub w przypadku wychowanka niepełnoletniego - jego rodzic (prawny opiekun) ma prawo odwołać się od decyzji o wymierzeniu kary w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania do:

1) Dyrektora Specjalnego Ośrodka od kary wymierzonej przez wychowawcę,

2) Dyrektora Naczelnego Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego od kary wymierzonej przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka lub Radę Pedagogiczną.

7. Decyzję o skreśleniu z listy wychowanków Specjalnego Ośrodka podejmuje Dyrektor Specjalnego Ośrodka na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zapoznaniu się z opinią Samorządu Wychowanków.

8. Od decyzji o skreśleniu z listy wychowanków Specjalnego Ośrodka przysługuje pełnoletniemu wychowankowi lub w przypadku wychowanka niepełnoletniego - jego rodzicom (prawnym opiekunom) odwołanie za pośrednictwem Dyrektora Specjalnego Ośrodka do Dyrektora Naczelnego Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Natomiast od decyzji Dyrektora Naczelnego Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przysługuje odwołanie za pośrednictwem Dyrektora Naczelnego Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do Śląskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


§ 38

Powodem skreślenia wychowanka z listy Specjalnego Ośrodka może być:

1) powtarzające się łamanie zasad określonych w:

a) Statucie Specjalnego Ośrodka;

b) regulaminie internatu Specjalnego Ośrodka.

2) notoryczna nieobecność na obowiązkowych zajęciach – w tym rehabilitacyjnych;

3) skreślenie z listy uczniów szkoły, do której uczęszcza wychowanek.


§ 39

Kary, o których mowa w§ 37 ust. 1 w pkt. od 1 do 4, ulegają przedawnieniu po upływie roku od dnia ich udzielenia.


§ 40

W Specjalnym Ośrodku działa zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, powoływany przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka.


§ 41

Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:

1) diagnozowanie problemów wychowanka oraz opracowywanie indywidualnego programu pracy z wychowankiem;

2) określanie form pracy z wychowankiem;

3) analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych form pomocy;

4) okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem, jego rodzicami (prawnymi opiekunami), szkołą i środowiskiem lokalnym;

5) ocenianie zasadności dalszego pobytu wychowanka w Specjalnym Ośrodku;

6) ustalanie, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) wychowanka, zakresu współpracy z wychowankiem, jego rodziną i szkołą, po opuszczeniu przez wychowanka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.


§ 42

W skład zespołu wychowawczego wchodzą:

1) Dyrektor Specjalnego Ośrodka lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu;

2) wychowawca grupy wychowawczej;

3) pedagog;

4) psycholog;

5) w zależności od potrzeb - inni specjaliści.


§ 43

Zajęcia kulturalne, sportowe i inne dla wychowanków Specjalnego Ośrodka organizuje także Oratorium w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach.


§ 44

Specjalny Ośrodek może posiadać własny ceremoniał.


§ 45

1. Niniejszy statut może zostać znowelizowany w drodze uchwały przez Radę Pedagogiczną Specjalnego Ośrodka.

2. Nowelizacja Statutu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych zapisów.


§ 46

Nowelizacja Statutu wchodzi w życie zgodnie z postanowieniami uchwały podjętej przez Radę Pedagogiczną Specjalnego Ośrodka po zaakceptowaniu przez Inspektora Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana

Bosko we Wrocławiu.


Tarnowskie Góry, dnia 2.10.2018 r.